GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je:
STEELMAN Czech s.r.o.
se sídlem: Mělnická 61, 277 15 Tišice
IČ: 065 04 353
DIČ: CZ06504353
zastoupená: Tomášem Pastyříkem, jednatelem
Rudolfem Hozákem, jednatelem
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283294
(dále jen „Správce“) 

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Email: info@steelmanczech.cz
Adresa: Mělnická 272 15 Tišice

III. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ SPRÁVCE
Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů: 
jméno a příjmení subjektu 
název společnosti
datum narození 
IČ, DIČ, VAT
adresa trvalého či přechodného pobytu
adresa sídla
číslo účtu, kód banky 
email
tel. číslo

IV. PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE
Správce prohlašuje , že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožní a bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
V. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chrání je jako kdyby byly jeho vlastní. Správce přijal a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Správce jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce. 

VI. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely:
plnění povinnosti vyplývající Správci ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tzn. za ověření a prokázání totožnosti fyzických osob při výkupu kovových odpadů, a archivační povinnosti
plnění povinnosti vyplývající Správci z daňových zákonů, zákonu o účetnictví, pracovněprávních předpisů a dalších zákonných povinností související s výkonem podnikatelské činnosti Správce
šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových
plnění povinností z uzavřených smluv
pouze s výslově uděleným souhlasem šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů, to však s výslovně uděleným souhlasem.

VII. COOKIES
Při procházení webových stránek Správce zaznamenává vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá Správce jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věří, že díky tomu vám může nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Správcovy webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
 

VIII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM 
Vemte prosím na vědomí, že jste oprávněni:
vzít svůj souhlas kdykoli zpět
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
na přenositelnost údajů
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V Tišicích, dne 25.5.2018